Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN

Art. 1: privacyverklaring

Hannibal houdt jouw inschrijvingsgegevens bij in een beveiligde database. De wet inzake de verwerking van persoonsgegevens geeft je het recht om de informatie inzake je persoon te bekomen. Je kan onjuiste gegevens laten verbeteren of schrappen.

Het gaat om persoonlijke gegevens die helpen bij de communicatie (naam, voornaam, adres, telefoonnummer, mailadres) en het bepalen van de juiste vakantie (noden, voeding, mobiliteit, transport, …).

De gegevens worden enkel gebruikt door het Hannibalsecretariaat en niet verspreid voor commerciële of andere doeleinden. Buiten de gegevens uit de medische fiche, die na de vakanties vernietigd worden, worden gegevens bewaard voor een periode van 5 jaar.

Art. 2: toepassingsgebied

Deze voorwaarden zijn van toepassing op de vakanties en andere activiteiten georganiseerd door Hannibalvakanties (JKVG vzw), erkend als landelijke jeugdwerk.

Art. 3: de inschrijving

Vakanties

De vakantieganger (deelnemer/vrijwilliger) meldt zich aan via de website of telefonisch. Hannibalvakanties bevestigt de inschrijving van de deelnemer en bezorgt hem/haar de link naar een uitgebreide infofiche.

• Binnen 14 dagen na aanmelding moet de vakantieganger de infofiche correct invullen. Hannibalvakanties kan op basis van de info op het infofiche beslissen om een vakantieganger niet in te schrijven voor de vakantie van zijn keuze.

• Binnen 14 dagen na aanmelding moet ook de deelnameprijs of het door Hannibalvakanties bepaalde voorschot overgeschreven worden op de rekening van Hannibalvakanties. Met de betaling geeft de vakantieganger aan akkoord te zijn met de algemene voorwaarden.

Zo spoedig mogelijk nadat aan deze voorwaarden voldaan is, zal Hannibalvakanties de vakantieganger een schriftelijke bevestiging sturen van zijn inschrijving. Dus pas van zodra je deze bevestigingsmail krijgt, is je inschrijving definitief.

Art. 4: informatieoverdracht

Vanwege Hannibalvakanties

Voor het sluiten van de overeenkomst geeft Hannibalvakanties de nodige informatie m.b.t. de annuleringsvoorwaarden.

De vakantieganger krijgt na inschrijving en ten laatste drie kalenderdagen voor de vertrekdatum, de volgende informatie:

• praktische informatie over de vakantie

• contactgegevens van de vakantieverblijfplaats

Vanwege de vakantieganger

De vakantieganger verklaart het infofiche en de medische update volledig naar waarheid te hebben ingevuld en zo duidelijk en correct mogelijk. Indien hij daar niet voor bevoegd is, wordt dit gedaan door een ouder, voogd of een ander bevoegd persoon. Deze documenten worden zo snel mogelijk bezorgd aan Hannibalvakanties.

Art. 5: uitsluiting

Wanneer een vakantieganger onjuiste of onduidelijke inlichtingen verstrekt en dit tot problemen leidt op de vakantie kan uitsluiting een gevolg zijn. Indien dit tot extra kosten leidt voor Hannibalvakanties, mogen die kosten verhaald worden op de betrokken vakantieganger(s).

Wanneer een vakantieganger zich schuldig maakt aan gedrag dat een goede uitvoering van de vakantie bemoeilijkt, kan hij van de vakantie verwijderd worden en van toekomstige deelname uitgesloten worden.

In geval van uitsluiting is de bevoegde ouder, voogd of een ander bevoegd persoon verantwoordelijk om opvang te voorzien voor de vakantieganger. De vakantieganger is verplicht om bij inschrijving een noodtelefoonnummer op te geven waarop die persoon bereikbaar is bij noodgevallen tijdens de vakantie.

Art. 6: verzekeringen

Hannibalvakanties sluit voor iedereen een verzekering persoonlijke ongevallen en burgerlijke aansprakelijkheid af.

1. Verzekering ‘lichamelijke ongevallen’ 

 • Jij bent verzekerd voor lichamelijke ongevallen via JKVG vzw (Hannibal)
 • Er geldt een franchise van 50 € ( dit wil zeggen dat de kosten onder 50€ niet terugbetaald worden)

2. Burgerlijke aansprakelijkheid en rechtsbijstand

 • Bij een ongeval met een ‘dader’ en een ‘slachtoffer’ heeft de familiale verzekering van de ‘dader’ steeds voorrang, dit wil zeggen:
  De vakantieverantwoordelijke verwittigt het secretariaat en wij contacteren de ouders van de ‘dader’ om de procedure in gang te zetten, de ‘dader’ spreekt zijn familiale verzekering aan en het ‘slachtoffer’ spreekt zijn ‘rechtsbijstand privé leven’ aan om zijn schade te recupereren.
 • Indien 1 van de partijen geen eigen verzekering heeft, dan kan je steeds terugvallen op de verzekering ‘BA’ of ‘rechtsbijstand’ van JKVG.

Let wel dat de vrijstelling (bepaald door de verzekering) steeds voor de ‘dader’ is! Dit houdt in dat de dader steeds een deel van de kosten zelf zal moeten betalen, ook al komt de verzekering tussen in de schade.

Als de hierboven beschreven verzekeringsvoorwaarden onvoldoende worden geacht, kan een bijkomende verzekering worden genomen bij de persoonlijke verzekeraar (zonder tussenkomst van JKVG vzw).

Art. 7: annuleringsvoorwaarden

Wanneer je inschrijft voor een Hannibalvakantie dan verwacht je van Hannibal een kwaliteitsvolle vakantie op maat van jou en de andere deelnemers.

Om dit te kunnen realiseren verwachten wij ook van jou de volgende zaken:

 • Dat je de betaling van het voorschot en het resterende saldo binnen de gevraagde termijn (voorschot binnen 2 weken na bevestiging van de inschrijving en het resterende saldo voor het einde van de maand mei) uitvoert.
 • Dat je de infofiche (bij het begin van de inschrijvingen) correct en tijdig (binnen 2 weken na bevestiging van de inschrijving) invult.
 • Dat je de medische update (voor de start van de vakantie) correct en tijdig (ten laatste 2 weken voor de startdatum van de vakantie) invult.

Lukt dit om de een of andere reden niet, laat ons dat dan zo snel mogelijk weten.

Hannibal kan het niet vervullen van de voorgaande zaken inroepen om de vakantiedeelname te annuleren met kosten.

Ook incorrecte of achtergehouden informatie op de infofiche of de medische update kan een reden zijn om de vakantiedeelname te annuleren met kosten.

Deze kosten bedragen 75% van het totaal verschuldigde inschrijfgeld ongeacht wanneer de annulering plaatsvindt.

Annulering vakantie door de vakantieganger

Als je om de een of andere reden gedwongen bent je vakantie te annuleren, verwittig Hannibalvakanties dan onmiddellijk en bevestig de annulering schriftelijk. Na het ontvangen van de e-mail of brief wordt er steeds een ontvangstbevestiging terug gestuurd. Deze geldt als definitieve bevestiging van de annulering.

Opgelet: het niet betalen van de deelnameprijs geldt op zich nooit als annulering. Om niet verplicht te kunnen worden tot betaling van de deelnameprijs bij niet-deelname aan de vakantie, is een tijdig en schriftelijk annulatieverzoek dus vereist. 

 • bij annulering binnen de 2 weken na het ontvangen van de bevestigingsmail betaal je geen annulatiekost
 • Bij annulering tussen 2 weken na bevestiging en 14 dagen voor vertrek betaal je 25% van het inschrijfgeld
 • bij annulering later dan 14 dagen voor de start van de vakantie zal je 75% van het totale inschrijfgeld verschuldigd zijn

Indien je binnen de 72u na de start van een vakantie naar huis gaat, is een terugbetaling van 25% van het betaalde inschrijfgeld mogelijk. Gelieve hiervoor contact op te nemen met het secretariaat via info@hannibalvakanties.be of 03 609 54 40.

Bij wie niet annuleert en niet komt opdagen wordt het volledige inschrijfgeld aangerekend. 

Voor vliegreizen zijn de algemene voorwaarden van de betrokken vliegtuigmaatschappij van toepassing.

Een inschrijving is ook niet overdraagbaar. Als een deelnemer of vrijwilliger niet kan deelnemen voor de volledige periode van zijn vakantie, moet hij annuleren. Hannibalvakanties beslist of de plaats terug vrijgegeven wordt, en aan wie ze toegekend wordt.

Als de vakantieganger na bevestiging van inschrijving een wijziging vraagt, dan rekent Hannibalvakanties alle kosten aan die daardoor worden veroorzaakt.

Hannibal raadt ten stelligste aan om bij onzekerheid of medisch instabiele conditie een annulatieverzekering af te sluiten.

Annulering door overmacht

Om de kostprijs van de vakanties betaalbaar te houden voor iedereen, sluit Hannibal zelf geen annulatieverzekering af en kunnen we ook geen rekening houden met gevallen van overmacht. Wij raden je daarom aan om zelf een annulatieverzekering af te sluiten bij een eigen verzekeraar. Dit soort verzekeringen dekt jou in geval van overmacht omwille van familiale en/of medische redenen. Elke verzekering is anders, kijk dus altijd zeker goed na waarvoor ze dient en wat ze dekt.

Annulering (hoofd)animator(plus) cursus door de cursist

Als je genoodzaakt bent de inschrijving voor de (hoofd-)animator(plus)cursus te annuleren, verwittig Hannibalvakanties dan onmiddellijk en bevestig de annulering schriftelijk (via mail of brief). De annuleringskost wordt bepaald op basis van de poststempel of verzenddatum van het e-mailbericht. Na het ontvangen van de e-mail of brief wordt er steeds een ontvangstbevestiging terug gestuurd. Deze geldt als definitieve bevestiging van de annulering.

 • bij annulering tot 3 maand voor de start van de cursus vragen wij een administratieve vergoeding van 25% van het inschrijfgeld
 • bij annulering tot 1 maand voor de start van de cursus vragen wij een administratieve vergoeding van 50% van het inschrijfgeld
 • bij annulering tot 7 dagen voor de start van de cursus betaal je 75% van het totale inschrijfgeld
 • bij annulering binnen 7 dagen voor de start van de cursus betaal je 100% van het totale inschrijfgeld

Wie ons niet verwittigt bij annulering en niet komt opdagen, zal eveneens het volledige inschrijfgeld moeten betalen. Het niet-betalen van het inschrijfgeld geldt in geen geval als annulering. Er dient steeds een schriftelijk annuleringsverzoek te worden ingediend (via mail of aangetekende brief).

Indien je reeds de volledige deelnameprijs betaalde krijg je deze terug na aftrek van de respectievelijke administratieve vergoeding (zie hierboven).

Indien je nog geen deelnameprijs of voorschot hebt betaald, dan vragen wij jou deze administratieve vergoeding over te schrijven op de rekening van Hannibalvakanties.

Annulering door overmacht

Om de kostprijs van de cursus betaalbaar te houden voor iedereen, sluit Hannibal zelf geen annulatieverzekering af en kunnen we ook geen rekening houden met gevallen van overmacht. Wij raden je daarom aan om zelf een annulatieverzekering af te sluiten bij een eigen verzekeraar. Dit soort verzekeringen dekt jou in geval van overmacht omwille van familiale en/of medische redenen. Elke verzekering is anders, kijk dus altijd zeker goed na waarvoor ze dient en wat ze dekt.

Aanpassing of verbreking door Hannibalvakanties vzw

 • Prijswijziging

De deelnameprijs van een vakantie kan enkel gewijzigd worden bij een wijziging van de op de reis toegepaste wisselkoersen, vervoerskosten/brandstofprijzen en de voor bepaalde diensten verschuldigde heffingen en belastingen.

Vanaf 20 kalenderdagen voor vertrek zal de deelnameprijs in geen geval nog verhoogd worden.

Als er een verhoging van meer dan 10% van de deelnameprijs wordt toegepast, kan de vakantieganger het contract zonder vergoeding verbreken, met een onmiddellijke terugbetaling door Hannibalvakanties.

 • Verbreking van de overeenkomst

Een vakantie kan geannuleerd worden door Hannibalvakanties wanneer er onvoldoende deelnemers en/of begeleiders ingeschreven zijn of er andere externe factoren opduiken die de vakantie onmogelijk maken (bijvoorbeeld maar niet uitsluitend: staking luchthaven en natuurrampen).

In deze gevallen neemt Hannibalvakanties contact met je op. In normale omstandigheden word je hiervan op de hoogte gesteld ten laatste 2 weken voor aanvang van de vakantie. Dan wordt er samen naar een oplossing gezocht.

In geval van overmacht is het mogelijk dat dit pas gecommuniceerd kan worden op de dag of het uur van vertrek.

Het minimumaantal inschrijvingen om een vakantie te laten doorgaan is per vakantie verschillend. Het hangt onder andere af van de draagkracht van de groep en van de financiële haalbaarheid.

In dit geval zal de betaalde deelnameprijs terugbetaald worden of indien niet betaald geannuleerd.

Art. 8: communicatie en beeldmateriaal

• Hannibalvakanties behoudt zich het recht om de opgegeven e-mailadressen te gebruiken; uitsluitend voor eigen communicatieve doeleinden.

• Vrijwilligers bij Hannibalvakanties houden zich aan de discretieplicht die gepaard komt met hun engagement.

• Door het aanvaarden van de algemene voorwaarden geef je Hannibalvakanties de toelating om foto’s, gemaakt tijdens een activiteit van Hannibalvakanties, te gebruiken voor haar eigen publicaties en voor publicaties van derden voor zover gerelateerd aan de werking van Hannibalvakanties (bv. voor een artikel in krant of tijdschrift).

KLACHTEN EN VRAGEN

Neem met je vraag of klacht contact op met het secretariaat van Hannibalvakanties.

We nemen je opmerking zeker ter harte.

We zijn bereikbaar van maandag tot vrijdag, telkens van 10.00 tot 12.30 uur en van 13.30 tot 16 uur.

Hannibalvakanties vzw

Arthur Goemaerelei 66

2018 Antwerpen

tel. 03 609 54 40

info@hannibalvakanties.be

www.hannibalvakanties.be